Bigeye For You
Stock Update: 20 กันยายน 2562 8:42

Move to...

ยี่ห้อ Pitchy Lens
(คลิกค้างที่ตรงนี้ ลากเพื่อ Select. / Copy วางที่ Note และใส่จำนวน Step ละเท่าไหร่ ส่งมาทาง
LINE )
ยี่ห้อ Sweety

*ขายดี* !Cherry (mini)   Gray  0.75 - 10.00     63%
                            Brown  0.50 - 10.00     90%
*ขายดี* !Furby (mini) / !Trio (mini)   Gray  2.25 - 10.00     32%
                           Brown  0.50 - 6.00     40%
*ขายดี* !Goody (mini)   Gray  0.50 - 3.75     50%
                           Brown  1.00 - 3.00     32%
*ขายดี* !Horus (mini)   Gray  0.50 - 3.75     45%
                           Brown  1.25 - 1.75     9%
*ขายดี* !Jennifer (mini)   Gray  0.50 - 1.75     22%
                              Brown  1.00 - 1.75     18%
*ขายดี* !Kanchong (mini)   Gray  1.25 - 1.25     4%
                              Brown  1.25 - 1.25     4%
*ขายดี* !Lamune (mini) / !Jasmine (mini)   Gray  0.50 - 6.00     50%
                            Brown  0.75 - 9.50     81%
*ขายดี* !Lightly (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                             Brown  0.50 - 3.75     50%
*ขายดี* !Look Flesh (mini)   Gray  0.50 - 6.00     22%
                                Brown  1.25 - 8.50     27%
*ขายดี* !Middle (mini)   Gray  0.50 - 3.00     32%
                            Brown  0.50 - 4.00     40%
*ขายดี* !Naree (mini)   Gray  0.50 - 4.50     68%
                           Brown  1.00 - 5.00     45%
*ขายดี* !Pony (mini) / !Pony (mini)   Gray  1.25 - 2.00     14%
                          Brown  8.50 - 8.50     4%
*ขายดี* !Ray (mini)   Gray  0.50 - 3.00     36%
                         Brown  0.50 - 3.75     18%
*ขายดี* !Sure (mini)   Gray  0.75 - 1.25     14%
                          Brown  1.25 - 1.25     4%
*ขายดี* !Sweety Hydrocore (mini)   Gray  0.75 - 9.50     36%
                                      Brown  0.50 - 9.50     18%
*ขายดี* !Sweety Natural (mini)   Gray  0.50 - 3.50     40%
                                    Brown  2.75 - 2.75     4%
*ขายดี* Bad Badtz Maru   Gray  0.75 - 3.00     36%
                            Brown  1.00 - 1.50     9%
*ขายดี* Charmmy Kitty   Gray  0.75 - 3.00     36%
*ขายดี* Circle / Only   Black  3.25 - 6.00     14%
*ขายดี* Circle / Only   Brown  1.25 - 3.50     14%
*ขายดี* Freshy   Gray  0.50 - 6.00     27%
                    Brown  1.00 - 5.00     45%
*ขายดี* Kuromi   Gray  1.00 - 2.50     18%
                    Brown  1.00 - 2.50     9%
*ขายดี* Kwanusa   Gray  0.50 - 6.00     58%
                     Brown  1.00 - 6.00     18%
*ขายดี* Kwanusa   Blue  0.50 - 3.00     50%
*ขายดี* Montra   Brown  2.50 - 2.50     4%
*ขายดี* My Melody   Gray  1.00 - 2.50     18%
                       Brown  1.50 - 1.50     0%
*ขายดี* Pompompurin   Gray  1.00 - 2.50     18%
                         Brown  0.75 - 3.00     18%
*ขายดี* Pony / Pola   Gray  2.25 - 10.00     45%
                  Brown  5.50 - 10.00     32%
*ขายดี* Pony / Pola   Blue  3.25 - 6.00     14%
*ขายดี* Pure / Vivi   Gray  1.25 - 4.00     9%
                  Brown  8.00 - 8.00     4%
*ขายดี* Spatax   Gray  0.50 - 5.50     63%
                    Brown  0.50 - 10.00     72%
*ขายดี* Usamanee   Gray  0.75 - 10.00     36%
                      Brown  0.50 - 9.50     22%
*new* !Alexandrite (mini)   Gray  0.50 - 4.25     68%
                                 Brown  0.50 - 7.50     58%
*new* !Dodo (mini)   Gray  0.50 - 5.00     86%
                          Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* !Dressy (mini)   Gray  0.50 - 5.00     86%
                            Brown  0.50 - 5.00     81%
*new* !Gold Mint (mini)   Gray  0.50 - 5.00     81%
                               Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* !Lapis (mini)   Gray  0.50 - 4.00     58%
                           Brown  0.50 - 4.00     54%
*new* !Little Jane (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                                 Brown  0.50 - 3.75     50%
*new* !LOVER (mini)   Gray  0.50 - 3.75     58%
                           Brown  1.00 - 4.50     32%
*new* !Lucia (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                           Brown  1.50 - 9.50     50%
*new* !Mirage (mini)   Gray  0.50 - 5.00     86%
                            Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* !Mirage (mini)   Pink  0.50 - 0.50     4%
*new* !Nelly (mini)   Gray  0.50 - 5.00     86%
                           Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* !Noelle (mini)   Gray  0.50 - 2.75     32%
                            Brown  0.50 - 3.75     27%
*new* !Opal (mini)   Gray  1.00 - 4.00     50%
                          Brown  0.50 - 3.75     54%
*new* !Phantom (mini)   Gray  0.50 - 3.75     54%
                             Brown  0.50 - 4.00     54%
*new* !Romantea (mini)   Gray  0.50 - 4.75     81%
                              Brown  0.50 - 6.00     86%
*new* !Roze (mini)   Gray  0.50 - 2.00     18%
                          Brown  0.50 - 0.75     9%
*new* !Roze Beige (mini)   Brown  1.50 - 1.50     4%
*new* !Roze Nude (mini)   Brown  1.25 - 3.50     27%
*new* !Sweety Ice (mini)   Gray  0.50 - 5.00     81%
                                Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* !Tokyo (mini)   Gray  0.50 - 5.00     86%
                           Brown  0.50 - 5.00     86%
*new* Purely (Choco)   Brown  5.50 - 6.00     9%
!Apisada (mini)   Gray  0.50 - 3.50     32%
                     Brown  1.00 - 10.00     54%
!Apisada (mini)   Blue  1.25 - 4.75     14%
!Baby Doll (mini) / !Delight (mini)   Gray  3.25 - 10.00     27%
                       Brown  4.25 - 10.00     27%
!Bamboo (mini) / !Narciss (mini)   Gray  1.00 - 2.00     18%
                    Brown  0.50 - 4.00     50%
!Bella (mini)   Gray  0.75 - 3.00     32%
                   Brown  1.25 - 1.25     4%
!Biscuit (mini)   Gray  1.00 - 1.00     4%
                     Brown  1.75 - 1.75     4%
!Bohemian (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                      Brown  0.50 - 4.00     58%
!Boobphae (mini)   Gray  0.50 - 3.50     54%
                      Brown  0.50 - 1.25     14%
!Burberry (mini)   Gray  1.25 - 3.75     18%
                      Brown  0.75 - 1.25     9%
!Caribe (mini)   Brown  1.50 - 1.50     4%
!Chaba (mini)   Gray  0.50 - 3.50     50%
                   Brown  1.00 - 3.00     32%
!Dali (mini) / !Bim (mini)   Gray  0.50 - 5.50     18%
                  Brown  1.25 - 6.00     9%
!Dali (mini) (Choco)   Brown  3.25 - 4.75     14%
!Dior (mini)   Gray  0.50 - 2.00     27%
!Fairy s tear(3) (mini) / !Cool (mini)   Gray  0.50 - 9.50     54%
                             Brown  4.25 - 9.50     27%
!Frappe (mini)   Gray  0.50 - 3.75     45%
                    Brown  1.00 - 3.75     18%
!Glacier (mini)   Gray  8.00 - 9.50     14%
                     Brown  8.50 - 10.00     18%
!Glossy (mini)   Gray  0.50 - 2.00     22%
                    Brown  0.50 - 3.00     45%
!Helena (mini)   Gray  1.00 - 10.00     68%
                    Brown  0.50 - 10.00     54%
!Holly (mini)   Gray  0.50 - 1.75     18%
                   Brown  1.50 - 5.00     14%
!Honest (mini)   Brown  2.00 - 2.00     4%
!Honey Ring (mini)   Gray  1.00 - 1.00     4%
                        Brown  1.00 - 1.00     4%
!Hydrangea (mini)   Gray  0.50 - 3.75     58%
                       Brown  0.50 - 5.00     54%
!Isis (mini)   Brown  1.50 - 5.00     32%
!Janward (mini)   Gray  0.50 - 1.25     14%
                     Brown  0.50 - 1.75     14%
!Jao Jom (mini)   Gray  0.50 - 0.50     4%
                     Brown  1.00 - 7.50     32%
!Jenet (mini)   Gray  0.50 - 10.00     86%
                   Brown  0.50 - 10.00     40%
!July (mini)   Gray  0.50 - 4.00     58%
                  Brown  0.50 - 5.00     63%
!Kanok (mini)   Gray  0.50 - 1.50     14%
                   Brown  1.00 - 5.00     45%
!Kwanusa (mini)   Gray  1.25 - 2.25     9%
                     Brown  8.50 - 9.50     9%
!Lady (mini)   Gray  1.00 - 4.50     54%
                  Brown  1.50 - 4.50     32%
!Mae Ploy (mini)   Gray  0.50 - 3.50     27%
                      Brown  1.00 - 3.00     32%
!Mae Ying (mini)   Gray  0.50 - 3.75     50%
                      Brown  1.00 - 1.00     4%
!My Kiss (mini) / !Opal (mini)   Gray  0.50 - 9.50     45%
                     Brown  5.50 - 9.50     14%
!Nudy (mini)   Gray  4.25 - 9.50     18%
                  Brown  9.00 - 9.50     9%
!Nutwara (mini)   Gray  0.50 - 9.50     68%
                     Brown  2.50 - 8.00     14%
!Orchao (mini)   Gray  1.25 - 1.25     4%
                    Brown  1.25 - 1.25     4%
!Pitchy (mini)   Gray  0.50 - 5.50     63%
                    Brown  0.75 - 5.50     40%
!Prada (mini)   Gray  0.75 - 2.00     27%
                   Brown  1.00 - 1.25     9%
!Ribbon (mini) / !Rusty (mini)   Gray  0.75 - 6.00     40%
                    Brown  0.50 - 2.00     32%
!Ring (mini)   Brown  0.50 - 3.00     45%
!Russian Velvet (mini)   Gray  1.25 - 1.75     9%
!Serena (mini)   Gray  0.50 - 4.25     54%
                    Brown  4.25 - 4.25     4%
!Sexy (mini) / !Topaz (mini)   Gray  1.00 - 1.25     9%
                  Brown  0.50 - 2.00     32%
!Sofety (mini)   Black  1.00 - 4.50     18%
!Sofety (mini) (Choco)   Brown  1.50 - 4.75     9%
!Solotica Hydrocore (mini)   Gray  0.50 - 3.50     36%
                                Brown  0.50 - 3.00     40%
!Solotica Natural (mini) / !Cotton Candy (mini)   Gray  0.50 - 6.00     58%
                              Brown  0.75 - 6.00     32%
!Stone Berry (mini)   Brown  1.00 - 1.00     4%
!Sweety (mini)   Gray  0.75 - 3.75     40%
                    Brown  0.50 - 4.75     76%
!Taew (mini)   Gray  0.50 - 3.75     54%
                  Brown  0.50 - 3.00     18%
!Urban (mini)   Gray  0.50 - 2.75     40%
                   Brown  0.50 - 1.25     14%
!Winky (mini) (Choco)   Brown  1.00 - 6.00     40%
!Woody (mini)   Gray  0.50 - 3.75     40%
                   Brown  0.50 - 2.00     18%
Avenue   Gray  0.50 - 3.75     45%
            Brown  0.50 - 5.00     54%
Badbadtz   Gray  1.00 - 2.50     18%
              Brown  0.75 - 1.00     9%
Batis   Gray  2.00 - 9.50     32%
           Brown  0.50 - 1.00     14%
Batis   Green  0.75 - 3.00     36%
Brownie / Rio   Black  1.25 - 4.25     14%
Brownie (Choco)   Brown  0.50 - 5.50     45%
Candy / Nana   Brown  1.00 - 2.25     9%
Chammy Kitty   Gray  1.00 - 2.50     14%
Chiffon / Mango   Gray  8.50 - 9.50     14%
             Brown  1.25 - 6.00     14%
Circle (Choco)   Brown  0.75 - 4.50     18%
Cocoro   Gray  0.50 - 3.00     40%
            Brown  1.00 - 3.00     32%
Daifuku   Gray  3.75 - 10.00     22%
             Brown  3.25 - 10.00     40%
Daisy / Kiwi   Gray  2.25 - 9.50     9%
           Brown  0.50 - 5.50     32%
Diamond   Black  1.00 - 3.00     27%
Dolce / Ivy   Black  9.50 - 9.50     4%
           Gray  1.25 - 2.00     9%
           Brown  1.00 - 1.25     9%
Extra / Cloudy   Black  8.50 - 8.50     4%
Extream / School   Black  1.00 - 2.00     18%
Florence   Gray  1.25 - 10.00     50%
              Brown  0.50 - 10.00     50%
Foggy   Gray  1.00 - 3.75     9%
           Brown  1.00 - 3.75     32%
Glamour / Issue   Gray  1.25 - 4.75     14%
             Brown  8.50 - 9.50     14%
Glamour / Issue   Violet  1.75 - 3.00     9%
Glamourous   Gray  6.00 - 6.00     4%
                Brown  1.00 - 1.75     18%
Icy   Blue  0.50 - 2.50     36%
         Green  0.50 - 3.75     63%
         Violet  1.00 - 3.00     32%
Icy-X / Trap   Gray  2.50 - 6.00     14%
           Brown  0.50 - 3.00     22%
Ivy / V6   Gray  1.00 - 2.00     14%
         Brown  1.00 - 1.00     4%
King / Camellia   Gray  1.75 - 3.00     18%
          Brown  0.50 - 9.50     22%
Kuromi   Gray  1.00 - 2.50     18%
            Brown  1.00 - 2.50     9%
Lolita / Speed   Gray  1.25 - 9.50     9%
            Brown  1.00 - 10.00     14%
Lydia   Gray  0.50 - 2.00     27%
           Brown  1.00 - 2.50     22%
Maya   Gray  0.50 - 4.50     58%
Moonlight / Puyo   Black  1.25 - 6.00     27%
Moonlight (Choco) / Puyo   Brown  0.50 - 4.50     50%
Morning (Choco) / Donut   Brown  0.50 - 6.00     40%
My Melody   Gray  1.00 - 2.50     18%
               Brown  1.50 - 1.50     0%
Nuada / Speed   Gray  1.00 - 6.00     32%
           Brown  1.25 - 1.25     4%
Nudy / Canaria   Black  8.50 - 8.50     4%
          Gray  1.00 - 9.50     36%
          Brown  0.50 - 8.50     32%
Phoenix   Black  4.00 - 9.50     27%
Platinum   Black  9.50 - 9.50     4%
Platinum   Brown  1.25 - 4.00     14%
Pompompurin   Gray  1.00 - 2.50     18%
                 Brown  0.75 - 3.00     18%
Puffy / Opal   Gray  4.00 - 4.00     4%
           Brown  0.50 - 9.50     36%
Puffy / Opal   Blue  0.50 - 6.00     81%
           Green  0.50 - 3.00     40%
           Violet  0.75 - 3.00     32%
           Pink  2.00 - 3.50     9%
Pure Alice   Gray  1.25 - 1.25     4%
                Brown  1.00 - 2.75     22%
Purely   Gray  1.25 - 6.00     9%
            Brown  1.25 - 3.50     9%
Sakura / Edge   Black  4.25 - 6.00     9%
            Gray  1.25 - 6.00     14%
            Brown  0.50 - 9.50     22%
Sassy   Gray  1.75 - 2.25     14%
           Brown  1.75 - 1.75     4%
SeeShell   Gray  0.75 - 3.50     36%
              Brown  1.00 - 3.00     27%
Sherbet / Extin   Black  9.50 - 9.50     4%
             Gray  3.25 - 4.25     9%
             Brown  4.25 - 9.50     9%
Solang   Gray  0.75 - 3.50     45%
            Brown  1.25 - 2.50     9%
Speed   Gray  0.50 - 3.75     45%
           Brown  0.50 - 4.75     40%
Stella   Gray  0.50 - 3.75     50%
            Brown  1.00 - 3.00     32%
Sweety Galaxy   Gray  0.50 - 3.50     40%
                   Brown  0.50 - 2.75     40%
Sweety Spatax   Gray  0.50 - 10.00     99%
                   Brown  0.50 - 8.50     86%
Tiger   Black  9.50 - 9.50     4%
           Gray  1.25 - 9.50     22%
           Brown  1.25 - 9.50     9%
Tisa   Gray  0.50 - 3.75     54%
          Brown  1.00 - 3.00     32%
Tornado / Twilight   Black  2.25 - 9.50     32%
Tornado / Twilight   Brown  0.75 - 5.50     18%
Trendy / Cherry   Black  4.25 - 6.00     9%
            Gray  1.25 - 5.00     9%
            Brown  1.00 - 3.00     14%
Trendy (Choco)   Brown  4.00 - 4.50     9%
Winky / Bling   Black  1.25 - 9.50     63%
Winky (Choco)   Brown  0.75 - 5.50     50%ยี่ห้อ Pretty Doll

*ขายดี* !Catier (mini)   Gray  2.00 - 4.00     22%
                            Brown  1.00 - 4.00     32%
*ขายดี* !Chimmer (mini)   Brown  8.50 - 10.00     14%
*ขายดี* !Cillon 3Tone (mini)   Gray  0.50 - 4.75     86%
                                  Brown  0.50 - 5.00     86%
*ขายดี* !Florida (mini) / !Lamune (mini)   Gray  3.25 - 10.00     32%
                             Brown  0.50 - 10.00     27%
*ขายดี* !Follow Me (mini)   Gray  0.75 - 4.00     54%
                               Brown  1.00 - 4.00     40%
*ขายดี* !Glitter (mini)   Gray  0.50 - 10.00     86%
                             Brown  0.50 - 10.00     81%
*ขายดี* !Kurly (mini) / !Furby (mini)   Gray  0.50 - 3.50     36%
                           Brown  0.50 - 3.50     36%
*ขายดี* !Lily 2Tone (mini) / !Solotica Natural (mini)   Gray  9.50 - 9.50     4%
                                Brown  4.25 - 4.25     4%
*ขายดี* !Memory (mini)   Gray  0.75 - 4.00     54%
                            Brown  0.50 - 4.00     54%
*ขายดี* !Molly (mini)   Gray  1.00 - 3.50     36%
                           Brown  1.50 - 3.25     14%
*ขายดี* !Pony (mini)   Gray  0.50 - 8.50     72%
                          Brown  1.00 - 10.00     99%
*ขายดี* !Puffy (mini) / !My Kiss (mini)   Brown  3.25 - 3.25     4%
*ขายดี* !Soulmate (mini)   Gray  3.00 - 3.25     9%
*ขายดี* !Stella (mini)   Gray  1.00 - 10.00     81%
                            Brown  0.50 - 10.00     94%
*ขายดี* !Vollet (mini)   Gray  1.00 - 5.00     68%
                            Brown  1.25 - 5.00     72%
*ขายดี* Bambam   Gray  1.25 - 1.25     4%
*ขายดี* Barbara / Lolita   Gray  0.50 - 10.00     94%
                     Brown  0.50 - 4.75     68%
*ขายดี* Chimmer / Icy-x   Gray  1.00 - 10.00     81%
                     Brown  1.00 - 9.50     86%
*ขายดี* Cillon 3Tone / Chiffon   Gray  0.50 - 9.50     76%
                          Brown  1.00 - 10.00     99%
*ขายดี* Circle   Black  1.25 - 3.25     18%
                    Gray  8.00 - 9.50     18%
                    Brown  8.00 - 10.00     18%
*ขายดี* Daisy   Gray  6.00 - 8.00     18%
                   Brown  8.00 - 8.00     9%
*ขายดี* Daisy   Blue  1.00 - 4.00     36%
*ขายดี* Damier   Brown  1.25 - 1.25     4%
*ขายดี* Glamour   Gray  6.00 - 6.00     4%
                     Brown  4.50 - 9.50     9%
*ขายดี* Glamour   Blue  1.00 - 4.00     32%
*ขายดี* Glamour   Violet  1.00 - 3.75     22%
                     Pink  1.00 - 4.00     50%
*ขายดี* King / Hyper   Gray  3.00 - 9.50     32%
                  Brown  1.00 - 9.50     36%
*ขายดี* King / Hyper   Blue  1.25 - 2.50     27%
*ขายดี* Nudy / Nudy   Black  1.25 - 10.00     32%
*ขายดี* Nudy / Nudy   Blue  1.00 - 3.75     22%
*ขายดี* Nudy / Nudy   Violet  1.00 - 4.00     45%
                  Pink  1.00 - 2.50     22%
*ขายดี* Pony / Pony   Gray  7.50 - 10.00     27%
                  Brown  8.00 - 10.00     22%
*ขายดี* Pony / Pony   Blue  2.25 - 2.25     4%
*ขายดี* Puffy / Puffy   Gray  5.50 - 5.50     4%
                   Brown  0.75 - 4.75     22%
*ขายดี* Puffy / Puffy   Blue  1.00 - 6.00     63%
                   Green  1.00 - 4.00     50%
                   Violet  1.00 - 3.75     45%
                   Pink  1.00 - 4.00     50%
*ขายดี* Pure / Pure   Gray  1.25 - 10.00     32%
*ขายดี* Sakura / Sakura   Gray  0.50 - 6.00     0%
                    Brown  2.00 - 6.00     0%
*ขายดี* Sakura   Gray  0.50 - 6.00     0%
                    Brown  2.00 - 6.00     0%
*ขายดี* Tiara   Black  3.50 - 8.50     18%
                   Gray  1.00 - 9.50     22%
                   Brown  0.75 - 10.00     32%
*ขายดี* Trendy / Trendy   Black  1.25 - 3.00     18%
                    Gray  4.00 - 10.00     27%
                    Brown  1.00 - 10.00     54%
*ขายดี* Vampire Twilight / Vampire   Gray  4.25 - 5.50     9%
*new* Nudy (gold)   Brown  1.25 - 1.25     4%
!Adele (mini)   Gray  0.50 - 5.50     54%
!Alberta (mini)   Gray  1.00 - 3.25     9%
!Aloha (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
                   Brown  0.50 - 1.50     9%
!Amiria (mini) / !Bamboo (mini)   Gray  1.50 - 5.50     14%
                    Brown  4.00 - 4.00     4%
!Bride Too (mini)   Gray  1.50 - 6.00     27%
                       Brown  0.50 - 6.00     58%
!Dearest (mini) / !Aki (mini)   Gray  1.25 - 10.00     27%
                     Brown  7.50 - 8.50     18%
!Dolce (mini)   Gray  1.00 - 10.00     32%
!Dolce (mini) (Choco)   Brown  1.50 - 9.50     36%
!Elio (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
!Erdem (mini)   Gray  0.75 - 4.00     50%
                   Brown  1.00 - 4.00     50%
!Finale (mini)   Gray  0.50 - 5.50     54%
!Jazzy (mini)   Black  4.25 - 6.00     9%
!Jazzy (mini) (Choco)   Brown  0.50 - 8.50     58%
!King (mini)   Gray  1.25 - 6.00     14%
                  Brown  1.00 - 4.00     18%
!Kurly (mini) (Choco)   Brown  0.50 - 0.50     4%
!Lolita 3Tone (mini) / !Secret (mini)   Gray  4.00 - 9.50     18%
                          Brown  1.25 - 10.00     40%
!Nudy (mini)   Black  1.25 - 3.75     9%
!Pearl (mini)   Gray  4.25 - 9.50     18%
                   Brown  3.25 - 3.25     4%
!Pure (mini)   Black  8.50 - 9.50     9%
                  Gray  3.00 - 9.50     18%
                  Brown  4.00 - 4.00     4%
!Remind (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
                    Brown  1.25 - 1.25     4%
!Sakura (mini)   Gray  3.25 - 3.75     9%
                    Brown  3.25 - 3.25     4%
!Secret Eye (mini)   Gray  0.75 - 6.00     54%
!Shilla (mini)   Gray  0.75 - 5.50     54%
                    Brown  0.50 - 4.00     45%
!Sofia (mini) (Choco) / !Sofety (mini) (Choco)   Brown  0.75 - 7.50     40%
!Tiara (mini) / !Dali (mini)   Black  1.25 - 9.50     9%
                   Gray  1.00 - 10.00     90%
                   Brown  1.00 - 9.50     94%
!Tiara (mini) (Choco)   Brown  1.50 - 3.50     14%
!Winter (mini)   Gray  0.75 - 4.00     40%
                    Brown  1.00 - 3.75     50%
Almond   Gray  1.25 - 10.00     36%
            Brown  8.00 - 10.00     9%
Almond (Choco)   Brown  1.25 - 10.00     72%
Aloha   Gray  4.25 - 10.00     36%
           Brown  0.50 - 10.00     36%
Bling / Winky   Black  0.50 - 7.00     63%
Bling / Winky   Brown  0.50 - 7.00     58%
Blyth / Candy   Gray  1.00 - 3.00     27%
           Brown  1.00 - 3.00     27%
Blyth / Candy   Blue  1.00 - 6.00     36%
Blyth / Candy   Violet  1.00 - 2.00     18%
Brownie   Black  1.00 - 10.00     81%
Brownie (Choco)   Brown  0.75 - 7.00     54%
Brownie (Choco)   Brown  0.75 - 7.00     54%
Circle   Black  1.25 - 3.25     18%
            Gray  8.00 - 9.50     18%
            Brown  8.00 - 10.00     18%
Circle (Choco)   Brown  1.00 - 4.00     36%
Dolce   Gray  1.25 - 9.50     50%
           Brown  1.25 - 10.00     36%
Dolce (Choco)   Brown  0.50 - 10.00     54%
Fairytale   Gray  4.00 - 4.00     4%
King   Gray  3.00 - 9.50     32%
          Brown  1.00 - 9.50     36%
King   Blue  1.25 - 2.50     27%
Melody   Gray  0.50 - 4.75     68%
            Brown  0.50 - 4.75     68%
Peaceful / Yaya   Gray  3.25 - 3.25     4%
Pearl / Dearly   Gray  6.00 - 10.00     18%
           Brown  4.75 - 10.00     18%
Pussycat / Tiger   Black  9.50 - 9.50     4%
              Gray  3.00 - 3.00     4%
              Brown  0.50 - 3.00     27%
Super Black / Extream   Black  2.25 - 9.50     22%
Super Black (Choco)   Brown  1.50 - 3.25     14%
Tornado / Tornado   Black  1.00 - 9.50     58%
Trendy (Choco) / Cherry (Choco)   Brown  7.00 - 7.00     4%
Vivetta / Indy 3Tone   Brown  3.25 - 3.25     4%ยี่ห้อ Lollipop

*ขายดี* !Angelinus (mini)   Black  4.75 - 8.00     22%
*ขายดี* !Chill (mini) / !Circus (mini)   Black  0.75 - 3.25     14%
                           Gray  0.50 - 3.25     32%
                           Brown  1.75 - 5.50     18%
*ขายดี* !Delight (mini) / !Baby Doll (mini)   Gray  9.50 - 9.50     4%
                             Brown  3.25 - 9.50     36%
*ขายดี* !Dolly Eye (mini)   Gray  1.00 - 2.00     14%
*ขายดี* !Flow (mini)   Gray  1.75 - 2.00     9%
                          Brown  2.00 - 2.00     4%
*ขายดี* !High (mini)   Gray  1.00 - 3.00     22%
                          Brown  0.75 - 2.75     14%
*ขายดี* !Hybrid (mini) / !Aoi (mini)   Gray  1.00 - 7.00     50%
*ขายดี* !Milky (mini)   Black  0.75 - 0.75     4%
                           Gray  0.50 - 0.75     9%
*ขายดี* !Mint (mini) / !Muffin (mini)   Gray  3.25 - 4.00     9%
                          Brown  3.50 - 3.75     9%
*ขายดี* !Signature (mini)   Gray  0.50 - 10.00     99%
                               Brown  0.50 - 10.00     81%
*ขายดี* !Spanish (mini)   Gray  2.25 - 3.75     14%
                             Brown  2.25 - 3.50     14%
*ขายดี* !Vivi (mini) / !Pure (mini)   Gray  4.00 - 5.50     9%
                          Brown  4.00 - 5.50     9%
*ขายดี* !Water (mini)   Brown  3.00 - 3.00     4%
*ขายดี* !Xoxo (mini)   Gray  0.50 - 0.75     9%
*ขายดี* Cherry / Trendy   Gray  1.25 - 4.50     14%
                    Brown  3.25 - 4.00     14%
*ขายดี* Ivy / Dolce   Gray  2.25 - 4.75     18%
                 Brown  3.25 - 3.25     4%
*ขายดี* Kiwi / Daisy   Gray  3.00 - 9.50     18%
                  Brown  3.25 - 9.50     18%
*ขายดี* Paris   Gray  4.00 - 6.00     22%
*ขายดี* V9   Gray  0.50 - 0.75     9%
*ขายดี* Vivi / Pure   Gray  2.25 - 10.00     32%
                  Brown  8.00 - 10.00     18%
*new* !Alaska (mini) (Choco)   Brown  0.50 - 3.75     40%
*new* !Chu Chu (mini)   Gray  0.50 - 4.00     58%
*new* !Cosmo (mini)   Gray  0.50 - 0.75     9%
*new* !Cozy (mini)   Brown  0.75 - 5.50     18%
*new* !Creamy (mini)   Gray  0.50 - 4.00     68%
*new* !Real (mini)   Gray  0.75 - 4.00     54%
                          Brown  0.50 - 4.00     58%
*new* !Skin (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
*new* !Spanish circle (mini)   Gray  0.50 - 3.25     40%
                                    Brown  0.50 - 4.00     36%
*new* !Sydney (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
!Angelinus (mini) (Choco)   Brown  0.75 - 3.25     18%
!Bim (mini) / !Dali (mini)   Gray  0.50 - 10.00     32%
                 Brown  3.25 - 4.00     14%
!Bliss (mini)   Gray  8.50 - 8.50     4%
!Brilliant (mini)   Gray  1.00 - 10.00     94%
                       Brown  0.50 - 10.00     50%
!Chacha (mini)   Gray  0.50 - 3.25     14%
                    Brown  3.25 - 3.25     4%
!Cotton Candy (mini) / !Solotica Natural (mini)   Gray  3.25 - 5.50     14%
                           Brown  3.50 - 10.00     27%
!Cuba (mini)   Gray  6.00 - 7.00     9%
                  Brown  3.25 - 7.00     22%
!Envy (mini)   Gray  6.00 - 7.00     9%
                  Brown  4.00 - 5.50     9%
!Fiesta (mini)   Gray  1.25 - 10.00     50%
                    Brown  0.50 - 10.00     63%
!Jasmine (mini) / !Lamune (mini)   Gray  1.25 - 10.00     40%
                     Brown  1.00 - 10.00     40%
!Kelly (mini)   Gray  0.50 - 6.00     32%
                   Brown  0.50 - 4.00     27%
!Mai (mini)   Gray  0.50 - 10.00     58%
                 Brown  0.50 - 9.50     81%
!Mimosa (mini) / !Super_King_(mini)   Black  2.25 - 9.50     18%
!Narciss (mini) / !Bamboo (mini)   Gray  5.50 - 10.00     18%
                     Brown  5.50 - 8.50     22%
!Pony (mini) / !Pony (mini)   Gray  0.50 - 0.75     9%
!Sally (mini)   Gray  2.25 - 8.00     14%
                   Brown  3.25 - 10.00     22%
!Scarlet (mini)   Gray  2.25 - 10.00     36%
                     Brown  0.50 - 10.00     54%
!Stone Berry (mini)   Gray  0.50 - 4.00     54%
                         Brown  0.50 - 4.00     58%
!Trio (mini) / !Furby (mini)   Gray  3.00 - 9.50     18%
                  Brown  0.50 - 9.50     18%
!Wanna Be (mini)   Gray  0.50 - 6.00     22%
                      Brown  8.50 - 8.50     9%
Alice   Gray  0.50 - 0.75     9%
Ato   Brown  3.25 - 3.25     4%
Biana (Choco)   Brown  0.50 - 7.50     14%
Camellia / King   Gray  1.00 - 10.00     54%
              Brown  0.50 - 10.00     76%
Canaria / Nudy   Gray  2.25 - 8.00     22%
             Brown  1.00 - 10.00     36%
Cotton Candy   Gray  2.25 - 10.00     27%
                  Brown  3.25 - 10.00     32%
Issue / Glamour   Gray  1.25 - 7.00     27%
           Brown  1.00 - 10.00     40%
Kakao   Black  3.00 - 3.00     4%
Kalua   Gray  0.50 - 9.50     63%
           Brown  0.50 - 7.50     72%
Lavender / Tiger Black   Black  7.50 - 7.50     4%
Luminus   Gray  2.25 - 9.50     45%
             Brown  0.50 - 9.50     63%
Metro   Gray  0.50 - 0.75     9%
Mohito   Gray  4.25 - 9.50     14%
            Brown  3.25 - 8.50     27%
Myst   Black  0.50 - 4.25     45%
Myst (Choco)   Brown  0.50 - 3.75     40%
Once   Gray  2.25 - 6.00     22%
          Brown  3.25 - 7.00     14%
Only / Circle   Black  4.00 - 10.00     18%
          Gray  1.25 - 10.00     58%
          Brown  0.75 - 10.00     45%
Opal / Puffy   Gray  0.50 - 10.00     40%
          Brown  0.50 - 10.00     50%
Pola / Pony   Gray  0.50 - 10.00     36%
          Brown  3.25 - 10.00     18%
Qua / Super King   Black  0.50 - 3.75     36%
Rio / Brownie   Black  0.50 - 8.50     50%
Rio (Choco)   Brown  0.50 - 3.75     40%
School / Extream   Black  6.00 - 8.50     18%
Speed / Lolita   Gray  0.75 - 4.25     36%
           Brown  0.75 - 3.25     40%
Trap / Icy-X   Brown  8.50 - 8.50     9%
V12   Black  0.50 - 5.50     40%
V2   Brown  3.25 - 3.25     4%
V4   Gray  1.25 - 4.00     9%
        Brown  1.25 - 3.75     9%
V6 / Ivy   Gray  0.50 - 9.50     27%
        Brown  0.50 - 6.00     36%
V7   Gray  2.25 - 9.50     22%
        Brown  1.25 - 10.00     32%
Vogue   Gray  3.75 - 6.00     14%ยี่ห้อ Dream Color1

*ขายดี* !Cool (mini)   Gray  0.50 - 0.50     4%
                          Brown  1.25 - 2.75     14%
*ขายดี* !Emma (mini)   Gray  0.50 - 10.00     100%
                          Brown  0.50 - 10.00     100%
*ขายดี* !HV (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
                        Brown  1.25 - 4.00     9%
*ขายดี* !Kate (mini)   Gray  4.00 - 4.00     4%
*ขายดี* !Lapis(mini)   Gray  2.00 - 5.50     27%
                          Brown  4.50 - 4.50     4%
*ขายดี* !Maaya (mini)   Gray  0.50 - 0.50     4%
                           Brown  4.00 - 4.00     4%
*ขายดี* !Minnie (mini)   Gray  4.25 - 4.25     4%
                            Brown  2.75 - 4.00     9%
*ขายดี* !Neon (mini)   Gray  2.25 - 2.25     4%
                          Brown  0.75 - 4.00     32%
*ขายดี* !Pony (mini)   Gray  1.00 - 8.00     14%
                          Brown  0.50 - 8.50     27%
*ขายดี* !Sahara (mini)   Gray  0.50 - 4.50     22%
*ขายดี* !Tokyo (mini)   Gray  4.00 - 4.00     4%
                           Brown  4.00 - 4.00     4%
*ขายดี* Karakad   Brown  4.00 - 4.00     4%
*ขายดี* Mamiya   Brown  4.25 - 4.25     4%
*ขายดี* Mania   Brown  0.75 - 4.00     18%
*ขายดี* Popeye   Black  0.50 - 1.50     9%
*ขายดี* Popeye   Brown  8.00 - 8.00     4%
*ขายดี* Pure   Black  4.25 - 8.00     18%
                  Gray  0.75 - 8.00     36%
                  Brown  1.50 - 7.50     54%
*ขายดี* Rachel   Brown  9.50 - 9.50     4%
*ขายดี* Sonic   Gray  0.50 - 10.00     100%
                   Brown  0.50 - 10.00     100%
*ขายดี* Soul   Gray  0.50 - 10.00     100%
                  Brown  0.50 - 10.00     100%
*ขายดี* Stella   Gray  2.25 - 2.25     4%
                    Brown  3.25 - 5.50     18%
*ขายดี* Tokyo   Gray  0.50 - 4.50     36%
                   Brown  0.50 - 5.50     68%
*ขายดี* Veronica   Brown  3.75 - 3.75     4%
*new* !Autumn (mini)   Gray  0.50 - 4.75     45%
                            Brown  0.50 - 4.75     54%
*new* !Moonlight (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                               Brown  0.50 - 4.00     68%
*new* !Moonwalk (mini)   Gray  0.50 - 4.00     63%
                              Brown  0.50 - 4.00     68%
*new* !Spring (mini)   Gray  0.50 - 0.75     9%
                            Brown  0.50 - 4.75     63%
*new* !Winter (mini)   Gray  0.50 - 4.75     58%
                            Brown  0.50 - 6.00     72%
!Ayu (mini)   Gray  4.25 - 4.25     4%
                 Brown  1.00 - 5.50     32%
!Circle (mini)   Black  0.50 - 10.00     100%
!Gus (mini)   Brown  10.00 - 10.00     4%
!Ice (mini)   Gray  3.50 - 3.50     4%
                 Brown  3.50 - 4.00     9%
!Icy (mini)   Gray  2.00 - 3.50     14%
                 Brown  3.50 - 4.00     9%
!Mania (mini)   Gray  2.25 - 4.00     9%
                   Brown  3.75 - 3.75     4%
!Minnion (mini)   Brown  3.25 - 3.25     4%
!Mishio (mini)   Gray  4.00 - 4.00     4%
!Polly (mini)   Gray  2.25 - 2.25     4%
                   Brown  2.25 - 3.75     9%
!Rock (mini)   Black  0.50 - 10.00     100%
!Rose (mini)   Gray  0.75 - 2.25     9%
                  Brown  0.50 - 4.00     45%
!Rose (mini)   Blue  1.00 - 1.50     9%
!Saranghae (mini)   Gray  2.25 - 2.25     4%
                       Brown  0.50 - 4.00     9%
!Stella (mini)   Brown  8.50 - 10.00     9%
!Tamutami (mini)   Gray  0.50 - 3.25     14%
!Tornado (mini)   Black  0.50 - 0.50     4%
!Totoro (mini)   Gray  9.00 - 9.50     9%
Angela   Brown  0.50 - 4.25     32%
Candy   Black  9.50 - 9.50     4%
Circle   Black  0.50 - 8.50     100%
Fanta   Brown  8.50 - 8.50     9%
Ikomo   Gray  4.00 - 4.00     4%
Janvad   Gray  0.50 - 3.50     32%
            Brown  0.50 - 3.75     27%
Kirakira   Gray  0.75 - 4.00     40%
              Brown  0.50 - 4.00     50%
Murakami   Gray  0.50 - 4.00     22%
Orjao   Gray  4.00 - 4.00     4%
           Brown  3.75 - 4.00     9%
Rock   Black  3.25 - 9.50     9%
Similan   Gray  0.50 - 5.50     63%
Yumiko   Gray  1.00 - 2.25     9%
            Brown  0.50 - 2.50     9%ยี่ห้อ Kitty Kawaii

*ขายดี* !Ava (mini)   Gray  0.50 - 10.00     86%
                         Brown  0.75 - 9.50     22%
*ขายดี* !Cottage (mini)   Gray  0.50 - 5.50     72%
                             Brown  0.50 - 4.75     63%
*ขายดี* !Diva (mini)   Gray  3.50 - 3.75     9%
*ขายดี* !Dreamy (mini) / !Alice (mini)   Gray  1.00 - 9.50     40%
                            Brown  1.25 - 3.75     18%
*ขายดี* !Holla (mini)   Gray  0.50 - 5.50     76%
                           Brown  0.50 - 5.50     76%
*ขายดี* !Je t aime (mini)   Gray  1.00 - 10.00     90%
                               Brown  1.00 - 10.00     58%
*ขายดี* !Jelly (mini)   Gray  0.50 - 9.50     86%
                           Brown  0.50 - 9.50     45%
*ขายดี* !Jeneth (mini)   Gray  0.50 - 4.00     54%
                            Brown  0.50 - 4.00     58%
*ขายดี* !Platinum (mini)   Gray  0.50 - 3.75     45%
                              Brown  0.50 - 3.75     40%
*ขายดี* !Sheer (mini)   Gray  0.75 - 10.00     40%
                           Brown  1.25 - 10.00     22%
*ขายดี* !Stella (mini) / !Vista Plus (mini)   Gray  1.25 - 3.50     14%
                            Brown  1.00 - 4.75     36%
*ขายดี* !Sugar (mini)   Gray  0.50 - 5.50     76%
                           Brown  0.50 - 4.75     50%
*ขายดี* !Vivian (mini)   Gray  1.25 - 3.50     14%
*ขายดี* Dreamy / Alice   Gray  0.50 - 4.00     22%
                    Brown  1.25 - 3.75     9%
*ขายดี* Je t aime   Gray  2.25 - 9.50     58%
                       Brown  2.25 - 10.00     40%
*ขายดี* Jewel 3Tone / Lily   Blue  0.50 - 3.50     45%
*ขายดี* Platinum   Black  4.25 - 4.25     4%
                      Gray  1.25 - 3.50     14%
                      Brown  0.50 - 10.00     40%
*new* !Fondue (mini)   Gray  3.25 - 3.25     4%
                            Brown  3.25 - 3.25     4%
*new* !Harmony (mini)   Brown  3.25 - 3.25     4%
*new* !Olivia (mini)   Gray  0.50 - 7.00     81%
                            Brown  0.50 - 4.25     9%
*new* !Olivia (mini) LightBrown   Brown  3.25 - 7.00     22%
*new* !Porsche (mini)   Brown  0.50 - 0.50     4%
!Bena (mini)   Gray  0.50 - 3.75     50%
                  Brown  1.25 - 1.75     9%
!Bom (mini)   Gray  1.00 - 4.25     32%
                 Brown  0.75 - 0.75     4%
!Clean (mini)   Gray  1.00 - 5.50     63%
!DayLook (mini)   Gray  0.50 - 5.50     76%
                     Brown  0.50 - 5.50     76%
!Falling (mini)   Gray  0.50 - 5.50     76%
                     Brown  0.75 - 4.75     63%
!ILIN (mini)   Gray  0.50 - 5.50     76%
                  Brown  0.50 - 5.50     76%
!Kirei (mini)   Brown  1.50 - 2.00     14%
!Milene (mini)   Gray  0.50 - 4.75     40%
                    Brown  0.50 - 4.75     58%
!Milin (mini)   Gray  1.25 - 10.00     72%
                   Brown  4.25 - 10.00     36%
!Navy (mini)   Gray  1.00 - 2.50     27%
                  Brown  1.00 - 2.00     18%
!Rose (mini)   Blue  0.50 - 4.00     58%
!Soft (mini)   Gray  0.50 - 4.25     72%
                  Brown  0.50 - 4.00     45%
Big Seeshell   Black  3.25 - 10.00     54%
Cici   Brown  3.75 - 3.75     4%
Circle   Black  4.25 - 10.00     32%
Hyper / King   Black  0.50 - 10.00     86%
Kirei   Black  4.25 - 10.00     36%
Kirei   Brown  2.00 - 2.00     4%
Lucius / Shibuya   Gray  1.00 - 4.00     18%รุ่นพิเศษ Limited Edition

*ขายดี* !Luna Prism (mini)   Gray  1.75 - 6.00     14%
                                Brown  1.00 - 4.75     32%รุ่นพิเศษ Limited Sweety

*ขายดี* Bad Badtz Maru   Gray  0.75 - 3.00     36%
                            Brown  1.00 - 1.50     9%
*ขายดี* Charmmy Kitty   Gray  0.75 - 3.00     36%
*ขายดี* Kuromi   Gray  0.75 - 3.00     36%
                    Brown  1.00 - 2.50     14%
*ขายดี* My Melody   Gray  0.75 - 3.00     36%
                       Brown  1.50 - 1.50     4%
*ขายดี* Pompompurin   Gray  0.75 - 3.00     36%
                         Brown  0.75 - 3.00     22%CLEAR LENS (เลนส์ใส)

*new* Clear (เลนส์ใส Sweety)   Gray  0.50 - 10.00     100%
Sof eye (เลนส์ใส Maxim)   Gray  0.75 - 9.50     36%


up arrow